ដំឡើងកម្មវិធីពីចម្ងាយ

(1 ពិនិត្យ)


តម្លៃ:
$1.65 /1 កម្មវិធី

បរិមាណ:
(11189 មាន)

តម្លៃ​សរុប:
ចែករំលែក:

ដំឡើងកម្មវិធីពីចម្ងាយ

Install All application (In Windows and macOS)

Ex: General Use (Word, Excel, PowerPoint, Khmer Font, Khmer Unicode...)

      Accounting(QuickBook,Peachtree..)

      Graphics Design (Photoshop, Illustrator, AutoCad...)

      Studio Editing(After Effect, Premiere...)

...

  • Sokchany Phoeung

    30-04-2021

    ល្អ

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ