ឧបករណ៍ដេញកណ្តុរ Ultrasonic ថ្នាំបាញ់មូស ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត

(1 ពិនិត្យ)

Sold by:
ផលិតផលក្នុងផ្ទះ

តម្លៃ:
$10.00 /1

បរិមាណ:

តម្លៃ​សរុប:
ចែករំលែក:

Electronic devices deworming
1/ Product Model: HRY-103
2/ Product range: The electronic helminthes machine (Pest Repellent)
3/ Package: 250pcs/box
4/ Outside box size: 58cm×33cm×39cm
5/ Gross weight: 20 kilograms
6/ Payment Term: T/T
7/ MOQ:    PCS
8/ Outside Package: Color KA packing
9/ Technical parameter:  Voltage: AC110V~220V
Power: 2W
Wholesale price: (   )Yuan (RMB) / PCS (does not contain tax factory tohand over commodity price)
Effect Range:
A/This machine will have great effect in 50-80 square meters in the room.
B/ This machine can lustrate house mouse, black beetle, mosquito, flea, fly, cricket, ant, wood ant, etc.. So we can call it electronic lustrate mouse machine, electronic helminthes machine etc.
C/ The ultrasonic that sent out from this machine is far away from hearing range of human being.
They will not do harm to human being and pets. Also will not have affect on house machine.
D/ This machine is safety and environment protected. It is smell-less and flavorless.Teeny used energy. (Total power<1W), and with advanced photoelectron technology.

  • Sok RA

    10-11-2021

    ល្អប្រើណាស់ឧបករណ៍ដេញកណ្តុរនេះ ដេញកណ្តោររត់អស់គ្មានសល់